လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ လခန္႔က မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ ၄၇ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့တဲ့ ေျမာက္ကယ္ရုိလုိင္းနားျပည္နယ္က အဘိုးအဘြား စံုတြဲရဲ႕

Published in Tips