နီလာ၀ယ္နည္းလမ္းညႊန္

နီလာ၀ယ္နည္းလမ္းညႊန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နီလာေကာင္းမ်ားလည္း ထြက္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ္၀င္အျပာေရာင္ကာလာရွိေသာ

နီလာႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္ႀကီးမားေသာ နီလာတံုးႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေလ့ရွိသည္။

မ်က္ရစ္ရွိေသာ နီလာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ယင္း၏မ်က္ရစ္ေၾကာင့္ ပိုမိုထင္ရွားၿပီး ပိုမိုသတိျပဳမိဖြယ္ျဖစ္ကာ အေရာင္လည္း ပိုမိုၾကည္လင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အျခားေသာ နီလာမ်ားႏွင့္လည္း ကြဲျပားျခားနားသည္။

အေရာင္အေသြး

နီလာ၏ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုးအေရာင္မွာ ကတၱီပါအျပာမွ ခရမ္းစြက္အျပာအထိ ျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္ အေရာင္ရင့္ရင့္ႏွင့္ အတူ ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပစိုေျပေသာ အေရာင္လည္းရွိသည္။ မူလ၏အေရာင္သည္ အျပာေရာင္စစ္စစ္ ျဖစ္လွ်င္ ပိုမိုေစ်းႀကီး ေလ့ရွိသည္။

ယင္းအျပာေရာင္စစ္စစ္ကို အေလ့က်ေပါက္ေသာ အျပာေရာင္ပန္းပြင့္ အေရာင္ႏွင့္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ နီလာေက်ာက္သည္ ခရမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ သို႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ အေရာင္အဆင္းရွိလွ်င္ လုိခ်င္သူ နည္းပါးသည္။

ျမန္မာျပည္ထြက္ နီလာမ်ားသည္ အေရာင္မဲ့၊ ခရမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့၊ အစိမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္တုိ႔ လည္းရွိႏိုင္သည္။ လိေမၼာ္ေရာင္ႏွင့္ ပန္းေရာင္စပ္ေသာ နီလာမ်ားသည္ ရွားပါးၿပီး အလြန္တန္ဖိုးထိုက္ သည္။ ယင္းကို Padparadscha ဟုေခၚသည္။

အျပစ္အနာအဆာကင္းစင္မႈ

နီလာသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေအာင္း၀င္ပစၥည္းမ်ားပါေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ နီလာကို မ်က္စိဗလာျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ံုျဖင့္ အျပစ္အနာအဆာ (ေအာင္း၀င္ပစၥည္းမ်ား)ေတြ႕ပါက ေက်ာက္၏တန္ဖိုးသည္ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ နီလာကို ကာဘိုခၽြန္နည္း (လံုးေခ်ာေသြးနည္း)ျဖင့္ ျဖတ္ရာမွ ကန္႔လတ္ျဖတ္အဆင္း ပိုးႀကိဳးသ႑ာန္ (ေအာင္း၀င္မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ ဤထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ ေအာင္း၀င္ပစၥည္းကို Asterism ေဂၚႀကိဳး ဟုေခၚသည္။

ယင္းေဂၚႀကိဳးသည္ ၄ ႀကိဳး၊ ၆ ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ၁၂ ႀကိဳးခန္႔ရွိတတ္သည္။ အကယ္၍ နီလာရွိ ေအာင္း၀င္ ပစၥည္းသည္ ေက်ာက္၏ တာရွည္ခံမႈကို   ေလ်ာ့က်ေစလွ်င္ ေက်ာက္၏တန္ဖိုးလည္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေသြးပံုေသြးနည္း

နီလာေက်ာက္တြင္ စံေသြးပံုေသြးနည္းမရွိေပ။ ၀ယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ေသြးျခင္းမွသည္ အေရာင္လင္းလက္ ေတာက္ပမႈ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေသြးျခင္းအထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။

အေကာင္းဆံုးေသြးနည္းသည္ ေက်ာက္၏ အေရာင္ကို အေကာင္းဆံုး ေတာက္ပေစသည္။ နီလာေက်ာက္သည္ ေတာက္ပ၍ စူးရွေသာ အလင္းတန္း တည့္တည့္ျဖတ္သန္းလာပါက ေက်ာက္မ်က္တစ္ခုလံုးအား ျဖတ္သန္း၍ အလင္းျပန္ေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍ ယင္းနီလာ ေက်ာက္တြင္ အလင္းတန္းေစာင္း၍ ျဖတ္သန္းပါက အလင္းေရာင္ဖ်ာထြက္ေလ့ရွိသည္။ အကယ္၍ နီလာေက်ာက္ကို နက္နက္ေသြးထားပါက အေရာင္ရင့္သြားေလ့ရွိသည္။ အေရာင္အလြန္ရင့္ပါက တိမ္တိမ္ေသြးရန္ လိုအပ္ၿပီး အလင္းေရာင္မ်ား ေဖ်ာ့ေတာ့့စြာ ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္သည္။

နီလာေက်ာက္မ်ားသည္ ကာရက္အနည္းငယ္မွ ကာရက္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အေလးခ်ိန္စီးသည္။ ႀကီးမားေသာ ပတၱျမားတံုးမ်ားကို ေတြ႕ရသည္ထက္ ႀကီးမားေသာ နီလာေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည္။

Read 3146 times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:18
Rate this item
(1 Vote)