ဝယ္လုိအားဆက္လက္ျမင့္မားေနေသာ ေရႊလက္ဝတ္တန္ဆာမ်ား

ဝယ္လုိအားဆက္လက္ျမင့္မားေနေသာ ေရႊလက္ဝတ္တန္ဆာမ်ား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေသာက႑တြင္ေခတ္မမီေသာ ထုတ္လုပ္ေရးအသုံးအေဆာင္မ်ားကို

 

ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ၎၏စက္မႈဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈပုံစံကိုအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္

 

ထုတ္လုပ္မႈမ်ားက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ ေရႊဝယ္ယူမႈမွာ

 

မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၅၂၃ ဒသမ ၅၄ တန္ရွိခဲ့ကာယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

 

က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းတ႐ုတ္ေရႊအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

 

ေရႊေခ်ာင္းမ်ားဝယ္ယူမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၁၇ ဒသမ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာတန္ခ်ိန္ ၁၁၀ ဒသမ ၅၁ တန္သာရွိခဲ့ၿပီး၊

 

ေရႊျပားမ်ားဝယ္ယူမႈမွာ ၂၉ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ ၂ ဒသမ ၉ တန္သာရွိခဲ့သည္။

 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ေရႊဝယ္ယူမႈမွာ သုည ဒသမ ၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ကာ ၅၁ ဒသမ ၃၆ တန္ရွိခဲ့သည္။

 

ထိုကဲ့သို႔ တ႐ုတ္တြင္ေရႊဝယ္လိုအား က်ဆင္းခဲ့ရျခင္းတြင္ေရႊေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ျခင္းကလည္း အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း ေရႊလက္၀တ္တန္ဆာဝယ္လိုအားမွာမူ ကမၻာ့ေရႊလုပ္ငန္းကိုတြန္းအား ေပးေနသည္ မွာ ကာလၾကာရွည္လာၿပီျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္းလက္ဝတ္တန္ဆာဝယ္လိုအားမွာတန္ခ်ိန္ ၃၅၈၈ ဒသမ ၇၇ တန္သို႔ တျဖည္းျဖည္းတက္သြားခဲ့ရာ

 

ယခင္ႏွစ္က ထက္ ၁ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ တိုးတက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 


လက္ဝတ္တန္ဆာဝယ္လိုအားတက္ရျခင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဒီဇိုင္း၊ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ပိုမိုျမင့္မားစြာ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ ေရႊေခ်ာင္း၊

 

ေရႊျပားဝယ္လိုအားက်ဆင္းေနေသာ္လည္း ဝယ္ယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရႊလက္ဝတ္ရတနာဝယ္လိုအား ျမင့္မားလာေနသည္။

 

ယခုႏွစ္ပထမေျခာက္လအတြင္း ရွန္တုန္း၊ဟဲနန္၊ယူနန္၊ မြန္ဂိုလီးယား အတြင္းပိုင္းႏွင့္ ဂန္းဆု အပါအဝင္

 

ေရႊ သတၱဳအမ်ားဆုံးထြက္ရွိေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ စုစုေပါင္းေရႊသတၱဳထြက္ရွိမႈ ၆၂ ဒသမ ၉၁ တန္ရွိခဲ့ၿပီး


ႏိုင္ငံအဆင့္ စုစုေပါင္းထြက္ရွိမႈ၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးပါဝင္ေနကာ၊ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း


ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့သည္။

 

ေရႊသတၱဳထြက္ရွိမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းခဲ့ကာ တန္ခ်ိန္ ၁၅၃ ဒသမ ၈၉ တန္


ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေရႊမဟုတ္ေသာ သတၱဳမ်ား ထြက္ရွိမႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၇ တန္နီးပါးသို႔ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ 


က်ဆင္းခဲ့သည္။

 

တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇြန္လကုန္တြင္ေရႊအရန္ သိုေလွာင္ထားရွိမႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၉၂၆ ဒသမ ၅၅ တန္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ

 

ခုနစ္လဆက္တိုက္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

Source:SFJ

 

Gold & Jewellery Buying Guide

Read times Last modified on Wednesday, 04 September 2019 17:01
Rate this item
(0 votes)
Tagged under