မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ လက္၀တ္ရတနာဆိုင္မ်ား

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ လက္၀တ္ရတနာဆိုင္မ်ား google.com

လွျမတ္သူ စိန္၊ ေရႊရတနာဆိုင္

လွျမတ္သူ စိန္၊ ေရႊရတနာဆိုင္တြင္ ေရႊႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ လက္၀တ္ရတနာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေက်ာက္မ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေရာင္းခ်ေနၿပီး မိမိစိတ္တိုင္းက် ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းျဖင့္လည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ လက္၀တ္ရတနာအစံု တစ္ဆင္စာ၀ယ္ ယူလွ်င္ ၆,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ နီးပါး ရိွပါတယ္။

နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ

ဆိုင္ - A (9, 10)၊ ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ၊ ေျမာက္ဘက္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉-၅၁၅၁၆၀၈၊ ၀၉-၇၃၂၀၄၄၁၈၊ ၀၁-၂၄၀၉၆၆ (လိုင္းခြဲ - ၄၅၆)

အိမ္ - 46(B)၊ ဦးေရႊဂြန္းလမ္း၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၁-၂၉၁၀၅၄

 

သီရိရတနာ စိန္၊ ေရႊရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး

စိ္န္ထည္လက္၀တ္ရတနာေတြကို အဓိက ေရာင္းခ်ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြကို အဆင္ တန္ဆာ ေတြ ျဖစ္တဲ့ နားကပ္၊ လည္ဆြဲ၊ လက္ေကာက္၊ လက္စြပ္ေတြကိုလည္း ေခတ္မီဒီဇိုင္းဆန္း ေတြနဲ႔ ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ မဂၤလာေဆာင္ကာလျဖစ္တဲ့ ၀ါကၽြတ္ကာလတြင္ ေရာင္းအား ပိုေကာင္းၿပီး အေရာင္းသီးသန္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုင္ (၁) ဒိုင္းမြန္းမတ္စိန္တိုက္၊ အမွတ္ (စီ ၄-၅-၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဆိုင္ (၂) အမွတ္ (၂၅)၊ ေျမာက္ဘက္တန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉-၅၀၂-၀၄၇၇၊ ၀၉-၅၁၅-၂၅၇၁၊ ၀၁-၃၈၇၁၇၉

 

ခရမ္းရတနာ စိန္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆိုင္

ခရမ္းရတနာ စိ္န္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းႏွင့္ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕မေစ်းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး စိန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လက္၀တ္ရတနာေတြကို အဓိကထား ေရာင္းခ်တဲ့ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ ေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ခင္းက်င္းထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ၀ါကၽြတ္ ကာလမွာ အေရာင္းပိုသြက္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

ဆိုင္     အမွတ္ (၂၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းေျမာက္ဘက္တန္း၊ ေအာက္ထပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၀၉-၅၀၁၇၆၁၆

          အမွတ္ (၇၇)၊ ႐ံု (၁)၊ အေပၚထပ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕။

အိမ္     အမွတ္ (၁/၆၁)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ၀၁-၂၄၈၀၄၁

Read times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:13
Rate this item
(2 votes)