မဂၤလာေမာင္္ႏွံမ်ားအတြက္ မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ရတနာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

မဂၤလာေမာင္္ႏွံမ်ားအတြက္ မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ရတနာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၀ါကၽြတ္ကာလတြင္ မဂၤလာေဆာင္ၾကမည့္ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးမ်ားအတြက္

မဂၤလာ၀တ္စံုႏွင့္ ရတနာ ငွား/၀ယ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

- သတုိ႔သား၀တ္စံု ငွား (ေတာင္ရွည္+တိုက္ပံု+ေခါင္းေပါင္း)         က်ပ္ ငါးေသာင္း မွ က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ

 

- သတုိ႔သား၀တ္စံု ၀ယ္ (ေတာင္ရွည္+တိုက္ပံု+ေခါင္းေပါင္း)        က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္း မွ က်ပ္ သံုးသိန္း

 

- သတို႔သမီး၀တ္စံု ငွား (လံုခ်ည္+အက်+ပ၀ါ)                        က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ မွ က်ပ္ ဆယ့္ငါးသိန္း

 

- သတို႔သမီး၀တ္စံု ၀ယ္ (လံုခ်ည္+အက်+ပ၀ါ)                       က်ပ္ ႏွစ္သိန္း မွ က်ပ္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္း

 

- သတို႔သမီးရတနာ အငွား (ႀကိဳး+နားကပ္+လက္စြပ္)               က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ တစ္သိန္း

 

- သတို႔သမီးေခါင္းဆံထိုး (သို႔) ပန္းပြင့္ (ပန္းပန္)                      က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ

 

- သတို႔သမီးလက္ကိုင္ပန္းအရွည္ + ရင္ကပ္ရွယ္ တစ္စံု (ပံုမွန္)    က်ပ္ ေလးေသာင္း

 

- ရင္ကပ္႐ိုး႐ိုး တစ္ခု                                                     က်ပ္ တစ္ေထာင့္ငါးရာ

 

- အရန္လက္ကိုင္ပန္း                                                    က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ

 

- အရန္၀တ္စံု (မ) ငွား                                                   က်ပ္ သံုးေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ခုနစ္ေသာင္း

 

- အရန္၀တ္စံု (မ) ၀ယ္ (ပိတ္စ+ခ်ဳပ္ခ+အလွဆင္)                            က်ပ္ ငါးေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းခြဲ

 

- အရန္၀တ္စံု (က်ား) ငွား (တိုက္ပံု + ပုဆိုး)                          က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း

 

- အရန္၀တ္စံု (က်ား) ၀ယ္ (တိုက္ပံု + ပုဆိုး + လည္ကတံုး)       က်ပ္ ေလးေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္းခြဲ

 

- အရန္ရတနာ ငွား (ႀကိဳး+နားကပ္+လက္ေကာက္+လက္စြပ္) ၁စံုက်ပ္ ငါးေထာင္မွ က်ပ္ရွစ္ေထာင္

 

- ေအာင္စံပယ္+က်ဲပန္း (၂ ကံုး) ၁ စံု                                  က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္

 

- ေမေမ၀တ္စံု (လံုခ်ည္+အက်+အလွဆင္) တစ္စံု                            က်ပ္ ငါးေသာင္း မွ က်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း

 

- ေမေမ၀တ္စံု ခ်ဳပ္ခ (လံုခ်ည္+အက်+အလွဆင္) ၁စံု               က်ပ္ ငါးေသာင္း

 

- ေဖေဖ၀တ္စံု (ပုဆိုး+တိုက္ပံု+လည္ကတံုး)                         က်ပ္ ေလးေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ရွစ္ေသာင္းခြဲ

 

- က်ာ + မ ဖိနပ္ (သတုိ႔သား+သတုိ႔သမီး) ၁ စံု                      က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ

 

- အရန္ (က်ား/မ) ဖိနပ္ ၁ရံ                                             က်ပ္ ရွစ္ေထာင္

 

- ေဘာ္လီ                                                                 က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ၊ သံုးေသာင္း၊ သံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္

 

- ကားအလွဆင္                                                          က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ၊ သံုးေသာင္းခြဲ

 

- ပန္းတိုင္ + ပန္းအိုး                                                     က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ မွ က်ပ္ ေျခာက္ေသာင္း

 

- ပန္းမုခ္ဦး                                                                က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲမွ စ၍

 

- ကလပ္+ဖလား+ဗန္း                                                   က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ မွ တစ္ေသာင္းခြဲ

 

- ပန္း Crown                                                             က်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲ

 

- ကေလးပန္းျခင္း                                                         က်ပ္ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္မွစ၍

 

- ဘိသိတ္အခမ္းအနားမွဴး                                               က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲ မွ က်ပ္ ငါးသိန္း

 

အစရွိသည့္ တစ္ခုခ်င္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

(မွတ္ခ်က္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အေျပာင္းအလဲေတာ့ ရွိပါတယ္)

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:16
Rate this item
(2 votes)