မဂၤလာ၀တ္စံုအေရာင္မ်ား

မဂၤလာ၀တ္စံုအေရာင္မ်ား google.com

 

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွစ္ဦး ႀကိဳက္သစ္သက္သည့္ မဂၤလာ၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၾကေလ့ရွိ

ပါတယ္။ မဂၤလာ၀တ္စံုမ်ား၏ အဓိပာယ္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု အ၀ါေရာင္အႏုသည္ ျမင္ရသူ၏ရင္ထဲမွာ စိတ္ကိုလန္းဆန္းေစပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕သေကၤတ အေရာင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု အ၀ါေရာင္အရင့္သည္ စိတ္တည္ၿငိမ္ရင့္က်က္မႈသေဘာကိုေဆာင္ၿပီး ဆန္သစ္ေပၚလြင္ေစပါ တယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု သခြားေရာင္သည္ အျမင္မွာ တက္ၾကြလန္းဆန္းေစေသာ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု ေရႊေရာင္သည္ ခမ္းနားျခင္းႏွင့္အတူ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း အဓိပာယ္ကိုေဆာင္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု ေငြေရာင္သည္ ေတာက္ပၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု ပန္းေရာင္သည္ ခ်စ္ျခင္း၏ သေကၤတအေရာင္ေလးျဖစ္ၿပီး လွပခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု လိေမၼာ္ေရာင္အႏုသည္ က်က္သေရမဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေစတဲ့ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု လိေမၼာ္ေရာင္အရင့္သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပၿပီး အျမင္မွာ ဆန္းသစ္တဲ့ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု ခဲေရာင္အႏုသည္ ေခတ္မီဘိုဆန္ေစၿပီး စမတ္က်ေစသည့္သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု ခဲေရာင္အရင့္သည္ အေရာင္္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ အေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု အနီေရာင္အႏုသည္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ၿပီး အခ်စ္ရဲ႕သေကၤတအေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

မဂၤလာ၀တ္စံု အရင့္သည္ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈရွိၿပီး တက္ၾကေစသည့္ သေဘာေဆာင္တဲ့ အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 14:53
Rate this item
(2 votes)