မဂၤလာကိတ္မုန္႔ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ား

မဂၤလာကိတ္မုန္႔ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ား

သင့္မဂၤလာပြဲ၀တ္စံုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔မဂၤလာပြဲအတြက္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာကေတာ့

မဂၤလာကိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေသခ်ာေမးျမန္းသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္မဂၤလာပြဲအတြက္ အလွပဆံုး မဂၤလာကိတ္ကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

- မဂၤလာပြဲေန႔မွာဆိုင္ဖြင့္ရဲ႕လား။

- အျခားမဂၤလာကိတ္မွာတဲ့သူေတြ ဒီေန႔အတြက္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ရွိေသးလဲ။

- အျခားကိတ္ေအာ္ဒါေတြမ်ားပါက ဆိုင္မွာ ၀န္ထမ္းလံုလံုေလာက္ေလာက္ေရာရွိရဲ႕လား။

- မိမိရဲ႕ကိတ္ကို မဂၤလာပြဲအခ်ိန္မီ ပို႔ေပးႏိုင္မလား။

- ေစ်းႏႈန္းကေရာ ဘယ္လိုယူသလဲ။

- ကိတ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းစီအေပၚမွာ ယူတာလား။

- ကိတ္မုန္႔ပံုစံနဲ႔ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ေရာ ေစ်းႏႈန္းကြဲျပားေသးလား။

- ၾကြေရာက္လာမည့္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းနဲ႔ ေကၽြးရတာလဲ။

- မိမိသံုးမယ့္ ေငြေၾကးပမာဏအေပၚမူတည္ၿပီး ဆိုင္ရွင္အေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုအႀကံေပးခ်င္သလဲ။

- ကိတ္ုန္႔ေစ်းႏႈန္းစာရင္းနဲ႔ ပံုစံစာရင္းကို ျပေပးလို႔ရလား။

- အိမ္ကိုယူသြားလုိ႔ေရာရလား။

- မဂၤလာပြဲေနရာအထိ လိုက္ပို႔ေပးတာနဲ႔ ျပင္ဆင္ေပးတာေတြ လုပ္ေပးရင္ေရာ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲ။

- ကိတ္မုန္႔တင္မည့္စားပြဲကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးလား။

- မဂၤလာပြဲက်င္းပမယ့္ေနရာကို ကိတ္မုန္႔သယ္ယူစဥ္ ကိတ္မုန္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားရင္ ဘယ္လိုျပန္လုပ္ေပးမလဲ။

- ကိတ္မုန္႔လွီးတဲ့ဓားတို႔၊ ကိတ္တင္တဲ့စင္တို႔ စတာေတြကိုေရာ ေထာက္ပံ့ေပးရဲ႕လား။

- သို႔မဟုတ္ ငွားေရာငွားလား။ ငွားရင္ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳတင္ၿပီး ေအာ္ဒါမွာရသလဲ။

- စရံေငြဘယ္ေလာက္ေပးထားရလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာေပးရမွာလဲ။

- လက္က်န္ေငြကိုေရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာေပးရမလဲ။

- မိမိသိထားသင့္တဲ့ အျခားထပ္ေပးရမယ့္ ေငြေတြေရာရွိေသးလား။

- အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းပါက စရံေငြထဲက ဘယ္ေလာက္ျပန္ေပးလဲ။

- ေအာ္ဒါမွာတုန္းက ပံုစံတဲ့ လာပို႔တဲ့ကိတ္မုန္႔ပံုစံမတူလို႔႔မႀကိဳက္ရင္ေရာ ဘယ္လိုလုပ္ေပးလဲ။

- စာခ်ဳပ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာစခ်ဳပ္ရမလဲ။

မဂၤလာကိတ္မုန္႔ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ား - ၁

သင့္မဂၤလာပြဲ၀တ္စံုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔မဂၤလာပြဲအတြက္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာကေတာ့ မဂၤလာကိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေသခ်ာေမးျမန္းသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္မဂၤလာပြဲအတြက္ အလွပဆံုး မဂၤလာကိတ္ကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

- မဂၤလာပြဲေန႔မွာဆိုင္ဖြင့္ရဲ႕လား။

- အျခားမဂၤလာကိတ္မွာတဲ့သူေတြ ဒီေန႔အတြက္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ရွိေသးလဲ။

- အျခားကိတ္ေအာ္ဒါေတြမ်ားပါက ဆိုင္မွာ ၀န္ထမ္းလံုလံုေလာက္ေလာက္ေရာရွိရဲ႕လား။

- မိမိရဲ႕ကိတ္ကို မဂၤလာပြဲအခ်ိန္မီ ပို႔ေပးႏိုင္မလား။

- ေစ်းႏႈန္းကေရာ ဘယ္လိုယူသလဲ။

- ကိတ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္းစီအေပၚမွာ ယူတာလား။

- ကိတ္မုန္႔ပံုစံနဲ႔ အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ေရာ ေစ်းႏႈန္းကြဲျပားေသးလား။

- ၾကြေရာက္လာမည့္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဘယ္ေလာက္ႏႈန္းနဲ႔ ေကၽြးရတာလဲ။

- မိမိသံုးမယ့္ ေငြေၾကးပမာဏအေပၚမူတည္ၿပီး ဆိုင္ရွင္အေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လိုအႀကံေပးခ်င္သလဲ။

- ကိတ္ုန္႔ေစ်းႏႈန္းစာရင္းနဲ႔ ပံုစံစာရင္းကို ျပေပးလို႔ရလား။

- အိမ္ကိုယူသြားလုိ႔ေရာရလား။

- မဂၤလာပြဲေနရာအထိ လိုက္ပို႔ေပးတာနဲ႔ ျပင္ဆင္ေပးတာေတြ လုပ္ေပးရင္ေရာ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲ။

- ကိတ္မုန္႔တင္မည့္စားပြဲကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးလား။

- မဂၤလာပြဲက်င္းပမယ့္ေနရာကို ကိတ္မုန္႔သယ္ယူစဥ္ ကိတ္မုန္႔ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားရင္ ဘယ္လိုျပန္လုပ္ေပးမလဲ။

- ကိတ္မုန္႔လွီးတဲ့ဓားတို႔၊ ကိတ္တင္တဲ့စင္တို႔ စတာေတြကိုေရာ ေထာက္ပံ့ေပးရဲ႕လား။

- သို႔မဟုတ္ ငွားေရာငွားလား။ ငွားရင္ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳတင္ၿပီး ေအာ္ဒါမွာရသလဲ။

- စရံေငြဘယ္ေလာက္ေပးထားရလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာေပးရမွာလဲ။

- လက္က်န္ေငြကိုေရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာေပးရမလဲ။

- မိမိသိထားသင့္တဲ့ အျခားထပ္ေပးရမယ့္ ေငြေတြေရာရွိေသးလား။

- အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းပါက စရံေငြထဲက ဘယ္ေလာက္ျပန္ေပးလဲ။

- ေအာ္ဒါမွာတုန္းက ပံုစံတဲ့ လာပို႔တဲ့ကိတ္မုန္႔ပံုစံမတူလို႔႔မႀကိဳက္ရင္ေရာ ဘယ္လိုလုပ္ေပးလဲ။

- စာခ်ဳပ္ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာစခ်ဳပ္ရမလဲ။

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:43
Rate this item
(1 Vote)