မဂၤလာအခမ္းအနားအျပင္အဆင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္

မဂၤလာအခမ္းအနားအျပင္အဆင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္

မဂၤလာပြဲတစ္ခုလုပ္မယ္ဆုိရင္ တတ္ႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး

အခမ္းအနား အျပင္အဆင္ ကြာျခားၾကပါတယ္။ အခမ္းအနားလုပ္ရာတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အႀကိဳက္ခ်င္း မတူၾကေပ။

 

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တကယ့္ပန္းအစစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပန္းအခ်ပ္၊ ပန္းတိုင္၊ ပန္းျခင္း၊ ပန္းအလွခိုင္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပန္းအစား ပလတ္စတစ္ပန္း၊ စကၠဴပန္း၊ ေဘာလံုးမ်ားျဖင့္ မဂၤလာခန္းမကို အလွဆင္ၾကပါတယ္။

 

မဂၤလာဧည့္ခံပြဲဆင္ယင္က်င္းပရာတြင္ အ၀င္၀နဲ႔ အတြင္းပိုင္း လွပေအာင္ ပန္းအစစ္နဲ႔ ေဘာလံုးမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစံေဖာ္ၿပီး မဂၤလာခန္းမကို ျပင္ဆင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

 

ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ကုန္က်ေငြေပၚမူတည္ၿပီး ခန္းမဒီဇိုင္းမ်ား ကြဲျပားေလ့ရွိသလို၊ ပန္းအစစ္နဲ႔ ေဘာလံုးတို႔ျဖင့္ ပံုစံေဖာ္ရာတြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းအနည္းအမ်ား ကြာျခားပါတယ္။

 

မိမိတုိ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္ရာ ပန္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေရာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မဂၤလာခန္းမ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ သူမ်ားက စကၠဴပန္းကို ဒီဇိုင္းလုပ္ၿပီး ပံုေဖာ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ပန္းအပြင့္ အနည္းအမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ပါတယ္။

 

ပန္းျဖင့္ မဂၤလာခန္းမကို အလွဆင္ရာတြင္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၂ သိန္း မွ က်ပ္ ၅ သိန္း ခန္႔ ကုန္က်ပါတယ္။ ေဘာလံုးကေလးမ်ားျဖင့္ မဂၤလာခန္းမကို အလွဆင္ရာတြင္ က်ပ္ ၈ ေသာင္းေက်ာ္မွ က်ပ္ ၂ သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိပါတယ္။

 

ၿပီးျပည့္စံုေသာ မဂၤလာခန္းမမ်ားတြင္ ပန္းအစစ္နဲ႔ မဂၤလာခန္းမကို ပံုစံေဖာ္ရာတြင္ က်သင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမွာ Backdrop pillar ၄ တိုင္ကို က်ပ္ ၄ သိန္းက်ပ္၊ Middle အခ်ပ္ကို က်ပ္ ၈သိန္း၊ ပန္းတန္းအရွည္ ေပ ၂၀ကို က်ပ္ ၆ သိန္း၊ အ၀င္၀ ပန္းအမိုးကို က်ပ္ ၅ သိန္း၊ ေလွ်ာက္လမ္းပန္း ၁ တိုင္ကို က်ပ္ ၆ ေသာင္း ခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:36
Rate this item
(2 votes)