ယေန႕ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား

ယေန႕ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား

ယေန႕ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕အတြက္ ေရႊေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

 

ရန္ကုန္ေရႊေစ်းကေတာ့ ၁၆ ပဲရည္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကုိ ၁,၂၁၇,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၁၅ ပဲရည္ တစ္က်ပ္သားကို

 

၁,၁၄၅,၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးေရႊေစ်းကေတာ့ ၁၆ ပဲရည္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကုိ ၁,၂၁၇,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့

 

၁၅ ပဲရည္ တစ္က်ပ္သားကို ၁,၁၄၅,၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻ႕ေရႊေစ်းကေတာ့တစ္ေအာင္စကုိ $ 1502 ျဖစ္ပါတယ္။

 

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႕အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၅၀၈.၄ က်ပ္ ၊စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၉၁.၁ က်ပ္ ၊ ၁ယူရိုလွ်င္ ၁၆၈၁.၄ က်ပ္ ၊ 

 

ဂ်ပန္ယြန္း ၁၀၀ လွ်င္ ၁၄၂၁.၂ က်ပ္၊ တရုတ္ယြမ္ ၁ ယြမ္လွ်င္ ၂၁၄.၁၄ က်ပ္၊ ၾသစေတ်းလ်ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၂၂.၉ က်ပ္၊

 

ထုိင္းဘတ္ ၁ ဘတ္လွ်င္ ၄၈.၀၄၆ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္လွ်င္ ၃၆၀.၆၉ က်ပ္၊ကိုရီးယားဝမ္ ၁ ဝမ္လွ်င္ ၁.၂၄၇၂ က်ပ္၊

 

ေဟာင္ေကာင္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၉၂.၃၅က်ပ္၊ အိႏၵိယ ၁ ရူးပီးလွ်င္ ၂၁.၃၄၃ က်ပ္ရွိပါတယ္။

 

 Source: ေအာင္သမာဓိေရႊဆုိင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္

 

GOLD & JEWELLERY BUYING GUIDE

Read times
Rate this item
(0 votes)