2019 ခုႏွစ္ႏွစ္လည္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ပဥၥမေန႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၁၀၉၁ တြဲေရာင္းခ်

2019 ခုႏွစ္ႏွစ္လည္ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ပဥၥမေန႕တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၁၀၉၁ တြဲေရာင္းခ် google

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ပဥၥမေန႕ကိုယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိမဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမႏွင့္

မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းဝင္းအတြင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၁၀၉၁ တြဲကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစျဖင့ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

 

ယေနနံနက္ ၇ နာရီမွစတင္၍ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ ၁ မွ ၁၃၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းတြဲဒမ်ားကိုအိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ

 

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၁၀၉၁ တြဲကို ယူရိုေငြ ၄၁ ဒသမ ၂၄၆ သန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

 

ျပပြဲတြင္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရတနာကုန္သည္မ်ားက ဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားမည့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကိုစိတ္ၾကိဳက္လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ႕ၾကၿပီး

 

ေစ်းႏႈန္းတင္သြင္းလႊာမ်ားကို တင္ဒါပုံးမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းၾကသည္။

 

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၁၃၁၂ မွ ၂၆၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၁၃၀၀ ကို

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အလားတူေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၂၆၁၂ မွ ၃၉၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၁၃၀၀ ကိုစက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊

 

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၃၉၁၂ မွ ၅၂၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၁၃၀၀ ကိုစက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊

 

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၅၂၁၂ မွ ၆၅၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၁၃၀၀ ကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊

 

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၆၅၁၂ မွ ၇၈၁၁ အထိေက်ာက္စိမ္းအတြဲေပါင္း ၁၃၀၀ ကုိစက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္လည္းေကာင္း

 

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source:Kyeemon

 

Gold & Jewellery Buying Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under