ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၂၃၅၀၀၀ ဝန္းက်င္အထိက်ဆင္း

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၂၃၅၀၀၀ ဝန္းက်င္အထိက်ဆင္း

ကမာၻ႕ေရႊေစ်းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚလာ ၁၅၀၂ ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းက်ပ္ ၁၂၃၅၀၀၀ ဝန္းက်င္

 

အထိက်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းေရႊေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ ကာႏွစ္အလုိက္စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွ

 

ာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၃၅၀၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္က်ပ္ ၉၅၇၈၀၀၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၀၄၇၇၀၀၊

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၈၈၅၀၀၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၁၄၃၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၂၃၇၀၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၁၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။

 

ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ က်ပ္ ၈၀၀၀၀၀ တန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ တန္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀ တန္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀၀ တန္းနွင့္

 

က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀၀ တန္းကိုေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၁၃၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ က်ပ္ ၁၀၄၇၇၀၀ စံခ်ိန္ကို က်ပ္ ၁၀၄၈၅၀၀ ျဖင့္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီ

 

း စံခ်ိန္သစ္မ်ားဆက္တုိက္တင္ခဲ့ကာ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၆၃၀၀၀ အထိျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 

ထုိ႕ေနာက္ေရႊေစ်းဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ရာေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္တြင္က်ပ္ ၁၀၈၈၅၀၀၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၁၀၁၀၀၀၊

 

ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္က်ပ္ ၁၁၃၆၀၀၀၊ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္တြင္က်ပ္ ၁၁၅၀၀၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။

 

ၾသဂုတ္လအတြင္းစံခ်ိန္သစ္မ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၃၁၅၀၀၀ အထိစံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္။

 

Source: Daily Eleven

 

Gold & Jewellery Buying Guide

Read times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under