စုလ်ားရစ္ပတ္ မဂၤလာပြဲတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

စုလ်ားရစ္ပတ္ မဂၤလာပြဲတြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား

- ပန္းႀကဲမည့္ မိန္းမပ်ဳိအတြက္ ေငြဖလားတစ္လံုး

- လက္ထပ္ေအာင္စံပယ္ပန္းကံုး (၂)ကံုး၊ လင္ဗန္း

 

- လက္ထပ္လက္စြပ္ထည့္ရန္ လင္ဗန္း (သုိ႔) ကလပ္

 

- စံပယ္ပန္းကံုးႀကီး

 

- လက္စြပ္ေျပာင္ (၂) ကြင္း (ရက္စြဲပါထည့္ရန္)

 

- ေငြပန္းႏွင့္ သေျပ၊ ေရႊပန္းႏွင့္သေျပပန္းမ်ားကို အ၀င္တြင္ ဧည့္သည္ကမ္းရန္အတြက္ ၎ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္

 

ေငြဖလား (၂) လံုး သို႔မဟုတ္ (၄) လံုးထားရန္

 

- စုလ်ားရစ္ပတ္အခမ္းအနားပါလွ်င္ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးအတြက္ ထိုင္ဖံု ၂ ခု၊ လက္တင္ ၁ ခု

 

- ကန္ေတာ့ခံလူႀကီးတုိ႔အတြက္ ထိုင္ဖံု ၂ ခု

 

- ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ ျပည့္ရွင္မင္းတုိ႔အား ကန္ေတာ့ရန္ ကန္ေတာ့ပန္းမ်ား ေန႔စဥ္ အလိုက္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွဴးအတြက္ သေျပခက္

 

- စုလ်ားရစ္ပတ္ပ၀ါျဖဴ ၁ ထည္၊ ကလပ္ ၁ ခု ပ၀ါတင္ရန္

 

- ေရစင္သြန္းရန္ ေငြကရား ၂ ခု

 

- ေငြဖလားႀကီး ၁လံုး၊ ေရတစ္၀က္ထည့္၊ ေရစင္သြန္းရန္

 

- ေငြဖလားႀကီး ၁ လံုး၊ ကန္ေတာ့ပန္းထည့္ရန္ႏွင့္ ကန္ေတာ့ၿပီး ပန္းထည့္ရန္

 

- လက္သုတ္ ၄ ထည္၊ ကလပ္ ၁ ခု၊ ေရစင္သြန္းၿပီး အႀကီးအကဲႏွင့္ သတုိ႔သားေမာင္ႏွံသံုးရန္

 

- ေရေမႊး ၁ ပုလင္း၊ ေရသန္႔ ၁ ဗူး တုိ႔ လိုအပ္ပါမယ္။

 

- ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ မိဆိုင္ဖဆိုင္တို႔အတြက္ ကန္ေတာ့ပြဲ ၆ ပြဲေပးရပါမယ္။

 

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 16:23
Rate this item
(1 Vote)