သဘာ၀စိန္၀ယ္နည္းလမ္းညႊန္

သဘာ၀စိန္၀ယ္နည္းလမ္းညႊန္

စိန္မ်ားသည္ ေစ်းႀကီးလြန္းၿပီး၊ DIAMOND ALTERNATIVES   မ်ား သံုးလာနိုင္ၾကသည္။

ယင္းတို႔မွာစိန္တု၊ ဓာတုစိန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီးထားၾကေသာစိန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဓာတုစိန္    Synthetic diamonds

ဓာတုစိန္မ်ားတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိ၊ မ်က္စိအျမင္ႏွင့္ ဓာတုဖဲြ႕စည္းပံုတို႔သည္ သဘာ၀စိန္မ်ားႏွင့္ တူညီမႈ ရွိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဓာတုစိန္မ်ားသည္ သဘာ၀စိန္မ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနတူေနၾကသည္။ မတူသည္မွာကားဓာတုစိန္ကဓာတ္ခဲြခန္းမွ ထြက္၍ သဘာ၀စိန္က ေျမႀကီးထဲမွထြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဓာတုစိန္မ်ားကိုနည္းစဥ္ ႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ တစ္မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းစဥ္ႏွစမိ်ဳးမွာ ဖိအားျမွင့္/အပူခ်ိန္ျမွင့္ နည္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဓာတုေငြ႕ဖို႔ျခင္းနည္းစဥ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

စိန္တု   Simulants

စိန္ႏွင့္တူေသာအျခားေက်ာက္မ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္းအရည္အေသြးကြာျခားၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ သဘာ၀ေက်ာက္မ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ ဓာတုေက်ာက္မ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သဘာ၀ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ စိန္ႏွင့္ ဆင္တူ၍ အသံုးျပဳမ်ားၾကသည္။ ဥပမာအေရာင္မဲ့ နီလာ (အျဖဴေရာင္နီလာဟုလည္းလူသိမ်ားၾကသည္) ၊ သို႔မဟုတ္ အေရာင္မဲ့ ေဂၚမိတ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အေရာင္မဲ့နီလာသည္ စိန္ နီးပါးေလာက္မာသည္။ မ္ိုး၏အမာစေကးအရ ၉ အဆင့္ တြင္ ရွိသည္။အေရာင္မဲ့ ေဂၚမိတ္သည္ကားဤမွ်ေလာက္ မမာေခ်။ မာျခင္းအဆင့္ ၆ မွ ၇.၅ မွ်သာရွိသည္။ ယင္းကိုပို၍  သတိထား ၀ယ္ရန္ျဖစ္သည္။

ေဂၚမိတ္တံုးေလးမ်ား   Cubic Zirconia (CZ)

အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးေသာစိန္တုတစ္မ်ိဳးမွာက်ဴးဗစ္ဇာခိုနီးရာ   ျဖစ္သည္။က်ဴးဗစ္ဇာခိုနီးရာသည္  ဇာခိုနီယမ္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ မွလာသည္။ ဓာတုနည္းျဖင့္ ခ်က္လုပ္ တုပထားေသာစိန္သည္ မာေက်ာသည္။ အျမင္အားျဖင့္ အျပစ္အနာအဆာကင္းစင္ဟန္ရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရာင္မဲ့ျဖစ္သည္။ ယင္းကို skull melting ဟုေခၚေသာနည္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ေက်ာက္မ်က္မ်ားကိုအရည္ႀကိဳ ေသာအခါ မာတင္းေနေသာထုလံုး၏ အျပင္ဘက္ ပိုင္းကိုအေအးခံေသာနည္းစဥ္ ျဖစ္သည္။

ဆီလီကြန္ ကာဘိုက္   Synthetic moissanite

အေရာင္မဲ့ ဆီလီကြန္ ကာဘိုက္ ကို ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ား္ကစိန္တုအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၄င္းသည္ ယခင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးေသာစိန္တုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ စိန္ႏွင့္ပိုတူေပသည္။သို႔ေသာ္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ေက်ာက္မ်က္ အျဖစ္ အေရာင္းရဆံုးျဖစ္သည္။ မာျခင္းအဆင့္ကလည္း ၉.၅ ရွိ၍ စိန္ အစစ္နီးပါးမာေက်ာေပသည္။ ၄င္း၏အသံုးခံေသာ ဂုဏ္သတၱိက သဘာ၀စိန္ကိုလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိသည္။

စိန္မ်ိဳးစပ္ (စိန္ကျပား)Diamond Hybrids

စိန္မ်ိဳးစပ္ (စိန္ကျပား)   ဆိုသည္မွာအခ်ိဳ႕ေသာထုတ္လုပ္သူမ်ားက သဘာ၀စိန္ သို႔မဟုတ္ ဓာတုေက်ာက္မ်က္ တစ္ခုခုေပၚတြင္ ဓာတုစိန္ရည္ သို႔မဟုတ္ စိန္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေသာကာဘြန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါးပါးသုတ္လိမ္းထားေသာေက်ာက္မ်က္ ကိုေခၚပါသည္။ထိုသုတ္လိမ္းထားေသာအရည္မွာ ထာ၀ရတည္တံ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲဖယ္ရွားပစ္နိုင္ေသာပစၥည္းျဖစ္သည္။

Read times Last modified on Tuesday, 18 September 2018 11:17
Rate this item
(0 votes)