နဝရတ္ကိုးပါးဆိုသည္မွာ.....

နဝရတ္ကိုးပါးဆိုသည္မွာ..... google

နဝရတ္ကိုးပါးဆိုသည္မွာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ကိုးမ်ိဳးကို ေခၚဆိုပါသည္။ နဝရတ္ဟူသည္ နဝရတန ဟူေသာ ပါဠိမွလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက္ရသည္။ နဝရတ္ကိုးပါး ခ်ယ္ထားေသာ လက္စြပ္ကို နဝရတ္လက္စြပ္ ဟုေခၚသည္။

 

ကဝိလကၡဏာ သတ္ပုံက်မ္းတြင္ မ်က္စုံလည္းသတ္၊ နဝရတ္၊ စီခတ္အမြန္းတင္ဟု ေတြ႕ရသည္။ လူတို႔သည္ နဝရတ္ လက္စြပ္ကို က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ဟု ယုံၾကည္၍ ဆင္ယင္ေလ့ရွိသည္။

ေရွးပေဝသဏီကပင္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ တန္ခိုးမ်ား ရွိသည္ဟု လူတို႔ အယူရွိခဲ့ၾကသည္။ နဝရတ္တြင္ အပါအဝင္ေက်ာက္မ်က္ရတနာတစ္ပါးပါး၏ တန္ခိုးအာနိသင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ၾကသည္။

ပတၱျမားဘုန္းေတာက္၊ ျမေက်ာက္ေအးခ်မ္း

စိန္စြမ္းဂုဏ္ေရာင္၊ ေၾကာင္ကားသိဒၶိ

မဏိနီလာ ေမတၱာကဲခ်ဳပ္၊ ေဂၚမိတ္ ခြန္အား

ဥႆဖယား က်န္းမာ၊ သႏၲာႀကီးကဲ

ပုလဲ က်က္သေရ၊ ဂုဏ္ကိုးေဝသည္

ကိုးေထြ နဝရတ္ စြမ္းရည္တည္း။

နဝရတ္လက္စြပ္သည္ ျမန္မာတို႔လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းတြင္ ေ႐ႊခြက္ (သို႔) ေငြခြက္ထဲတြင္ နဝရတ္ကိုးပါး၊ နံသာမ်ိဳး ငါးပါးေသြး၍ (သို႔မဟုတ္) ေရေမႊးမ်ားထည့္၍ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔၏ထိပ္၌ သေျပပန္းခက္ျဖင့္ ပက္ျဖန္း၍ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

နဝရတ္ကိုးပါးမွာ- ပတၱျမား၊ ျမ၊ စိန္၊ ေၾကာင္၊ နီလာ၊ ေဂၚမိတ္၊ ဥႆဖယား၊ သႏၲာ၊ ပုလဲတို႔ ျဖစ္သည္။ စိန္ကို ေက်ာက္မ်က္တို႔၏ ဘုရင္ဟုေခၚသည္။ ေက်ာက္ မ်က္အမ်ိဳးေပါင္း ၁၂၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ စိန္သည္ အမာဆုံးေသာ ေက်ာက္မ်က္ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အ နက္ စိန္၊ ပတၱျမား၊ ျမႏွင့္ နီလာတို႔သည္ အဖိုးအတန္ ဆုံး ျဖစ္သည္။ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားသည္ ေက်ာက္ မ်က္အမာ တစ္မ်ိဳးတည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အ ေသြးသာ ကြဲျပားသြားသည္။

ပတၱျမားသည္ ေသြး ကဲ့သို႔ေသာ အနီေရာင္ရွိၿပီး နီလာသည္ ေတာက္ပ ေသာ အျပာေရာင္ရွိသည္။ ပုလဲႏွင့္ သႏၲာသည္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ပုလဲကို ကမာ(သို႔) မုတ္ေကာင္၏ ကိုယ္တြင္းမွ ရ၍ သႏၲာကို သႏၲာေကာင္မ်ားရွိေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမွ ရရွိသည္။

ေၾကာင္ကို ေၾကာင္၏ မ်က္လုံးႏွင့္ တူ၍ ေၾကာင္မ်က္႐ြဲ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ျမတြင္ ၾကည္လင္စိမ္းျမေသာ အေရာင္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စိန္၊ နီလာ၊ ဥႆဖယားတို႔ေလာက္ မမာေခ်။ ေဂၚမိတ္ သည္ ေက်ာက္သလင္းႏွင့္ ေရာ၍ ေတြ႕ရတတ္ေသာ ေက်ာက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

နဝရတ္တြင္ပါေသာ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာတစ္ပါးစီတြင္ တန္ခိုးအာနိသင္မ်ား ရွိၾက သည္ဟု သိရသည္။ ပတၱျမားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိ၍ ဘုန္းတန္ခိုးရွိသည္။ ရန္သူ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု အယူရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပတၱျမားငေမာက္ကို ပေဒသရာဇ္မင္းတို႔က ဘုန္း တန္ခိုး အာနိသင္ရွိေအာင္ႏွင့္ ရန္သူ၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ထားျခင္းကို သမိုင္း ရာဇဝင္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ျမေက်ာက္ သည္ စိမ္းျမေသာအေရာင္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေအးခ်မ္း ျခင္း၊ ေသာကကင္းေဝးျခင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

စိန္သည္ ေတာက္ပ ျဖဴစင္ၿပီး ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ခိုင္ၿမဲ ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘ တိုးတက္ျခင္းတို႔ကို စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကမာၻ႔လူသားတိုင္း မဂၤလာလက္စြပ္ လဲလွယ္ ရာတြင္ စိန္လက္စြပ္ကို အသုံးျပဳၾကျခင္းသည္ အိမ္ေထာင္ခိုင္ၿမဲမႈအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမာၻ႔အ ေကာင္းဆုံးစိန္မ်ား ထြက္ရွိ္သည္။

ေၾကာင္ေက်ာက္ သည္ သိဒၶိၿပီးေျမာက္သည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ တန္ခိုး ရွိသည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရ သည္။ နီလာေက်ာက္သည္ သူတစ္ပါး၏ ေမတၱာကို ရရွိသည္။ လူတို႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမႈကို ရရွိသည္။

ရန္အေပါင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္ စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ သည္ ခြန္အားႀကီးျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟု သိရသည္။

ဥႆဖယားေက်ာက္သည္ က်န္းမာ ေရး ေကာင္းမြန္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ စီးပြားလာဘ္လာဘေကာင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

သႏၲာေက်ာက္ သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ပုလဲရတနာသည္ က်က္သေရရွိျခင္း၊ လူ နတ္ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း စသည္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကိုးပါး စီခ်ယ္ျပဳလုပ္ထားေသာ နဝရတ္လက္စြပ္ ဝတ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အသက္ ရွည္ျခင္း၊ မဂၤလာရွိျခင္း၊ က်က္သေရရွိျခင္း၊ စုန္း ပေယာဂေဘးရန္ကို ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္အျပင္ အႏုပီယ ေဆးျဖစ္၍ လူနတ္ခ်စ္ခင္သည္ဟု ရတနာက်မ္းမ်ား တြင္ ဖြင့္ဆိုထားေပသည္။

နဝရတ္ကိုးပါး အစြမ္းကေတာ့ အံ့မခန္းပါပဲ။ ေန႔နံ အလိုက္ ေက်ာက္ေတြကို စီေပးထားတာပါ။ သူ႔ နကၡတ္နဲ႔ သူစီရင္တာျဖစ္လို႔ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး မရွိပါဘူး။

 

(Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်)

နဝရတ်ကိုးပါးဆိုသည်မှာ ကျောက်မျက် ရတနာ ကိုးမျိုးကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ နဝရတ်ဟူသည် နဝရတန ဟူသော ပါဠိမှလာ၍ ရတနာကိုးပါးဟု အနက်ရသည်။ နဝရတ်ကိုးပါး ချယ်ထားသော လက်စွပ်ကို နဝရတ်လက်စွပ် ဟုခေါ်သည်။

ကဝိလက္ခဏာ သတ်ပုံကျမ်းတွင် မျက်စုံလည်းသတ်၊ နဝရတ်၊ စီခတ်အမွန်းတင်ဟု တွေ့ရသည်။ လူတို့သည် နဝရတ် လက်စွပ်ကို ကျက်သရေမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟု ယုံကြည်၍ ဆင်ယင်လေ့ရှိသည်။

ရှေးပဝေသဏီကပင် ကျောက်မျက်များ၏ ထူးခြားသော တန်ခိုးများ ရှိသည်ဟု လူတို့ အယူရှိခဲ့ကြသည်။ နဝရတ်တွင် အပါအဝင်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ပါးပါး၏ တန်ခိုးအာနိသင်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆ ကြသည်။

ပတ္တမြားဘုန်းတောက်၊ မြကျောက်အေးချမ်း

စိန်စွမ်းဂုဏ်ရောင်၊ ကြောင်ကားသိဒ္ဓိ

မဏိနီလာ မေတ္တာကဲချုပ်၊ ဂေါ်မိတ် ခွန်အား

ဥဿဖယား ကျန်းမာ၊ သန္တာကြီးကဲ

ပုလဲ ကျက်သရေ၊ ဂုဏ်ကိုးဝေသည်

ကိုးထွေ နဝရတ် စွမ်းရည်တည်း။

နဝရတ်လက်စွပ်သည် မြန်မာတို့လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းတွင် ရွှေခွက် (သို့) ငွေခွက်ထဲတွင် နဝရတ်ကိုးပါး၊ နံသာမျိုး ငါးပါးသွေး၍ (သို့မဟုတ်) ရေမွှေးများထည့်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ထိပ်၌ သပြေပန်းခက်ဖြင့် ပက်ဖြန်း၍ လက်ထပ် ထိမ်းမြား ခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။

နဝရတ်ကိုးပါးမှာ- ပတ္တမြား၊ မြ၊ စိန်၊ ကြောင်၊ နီလာ၊ ဂေါ်မိတ်၊ ဥဿဖယား၊ သန္တာ၊ ပုလဲတို့ ဖြစ်သည်။ စိန်ကို ကျောက်မျက်တို့၏ ဘုရင်ဟုခေါ်သည်။ ကျောက် မျက်အမျိုးပေါင်း ၁၂၀ ခန့် ရှိသည့်အနက် စိန်သည် အမာဆုံးသော ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။

ယင်းတို့အ နက် စိန်၊ ပတ္တမြား၊ မြနှင့် နီလာတို့သည် အဖိုးအတန် ဆုံး ဖြစ်သည်။ နီလာနှင့် ပတ္တမြားသည် ကျောက် မျက်အမာ တစ်မျိုးတည်းပင် ဖြစ်သည်။ အရောင်အ သွေးသာ ကွဲပြားသွားသည်။

ပတ္တမြားသည် သွေး ကဲ့သို့သော အနီရောင်ရှိပြီး နီလာသည် တောက်ပ သော အပြာရောင်ရှိသည်။ ပုလဲနှင့် သန္တာသည် တွင်းထွက်ကျောက်များ မဟုတ်ကြပေ။ ပုလဲကို ကမာ(သို့) မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှ ရ၍ သန္တာကို သန္တာကောင်များရှိသော သန္တာကျောက်တန်းများမှ ရရှိသည်။

ကြောင်ကို ကြောင်၏ မျက်လုံးနှင့် တူ၍ ကြောင်မျက်ရွဲ ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မြတွင် ကြည်လင်စိမ်းမြသော အရောင်ရှိသည်။ သို့သော် စိန်၊ နီလာ၊ ဥဿဖယားတို့လောက် မမာချေ။ ဂေါ်မိတ် သည် ကျောက်သလင်းနှင့် ရော၍ တွေ့ရတတ်သော ကျောက်မျိုးဖြစ်သည်။

နဝရတ်တွင်ပါသော ကျောက် မျက်ရတနာတစ်ပါးစီတွင် တန်ခိုးအာနိသင်များ ရှိကြ သည်ဟု သိရသည်။ ပတ္တမြားသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိ၍ ဘုန်းတန်ခိုးရှိသည်။ ရန်သူ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု အယူရှိကြသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပတ္တမြားငမောက်ကို ပဒေသရာဇ်မင်းတို့က ဘုန်း တန်ခိုး အာနိသင်ရှိအောင်နှင့် ရန်သူ၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်အောင် ဆောင်ထားခြင်းကို သမိုင်း ရာဇဝင်များတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။

မြကျောက် သည် စိမ်းမြသောအရောင်နှင့် ညီမျှသော အေးချမ်း ခြင်း၊ သောကကင်းဝေးခြင်း၊ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

စိန်သည် တောက်ပ ဖြူစင်ပြီး ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း၊ အိမ်ထောင်ခိုင်မြဲ ခြင်း၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးတက်ခြင်းတို့ကို စွမ်း ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

ကမ္ဘာ့လူသားတိုင်း မင်္ဂလာလက်စွပ် လဲလှယ် ရာတွင် စိန်လက်စွပ်ကို အသုံးပြုကြခြင်းသည် အိမ်ထောင်ခိုင်မြဲမှုအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် ကမ္ဘာ့အ ကောင်းဆုံးစိန်များ ထွက်ရှိသည်။

ကြောင်ကျောက် သည် သိဒ္ဓိပြီးမြောက်သည်၊ အောင်မြင်သည်၊ တန်ခိုး ရှိသည် စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရ သည်။ နီလာကျောက်သည် သူတစ်ပါး၏ မေတ္တာကို ရရှိသည်။ လူတို့၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို ရရှိသည်။

ရန်အပေါင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည် စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။ ဂေါ်မုတ်ကျောက် သည် ခွန်အားကြီးခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ရန်သူကို အောင်နိုင်ခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည် ဟု သိရသည်။

ဥဿဖယားကျောက်သည် ကျန်းမာ ရေး ကောင်းမွန်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ချမ်းသာ ခြင်း၊ စီးပွားလာဘ်လာဘကောင်းခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

သန္တာကျောက် သည် အကြီးအကဲဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးအကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ရန်သူကို အောင်နိုင်ခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

ပုလဲရတနာသည် ကျက်သရေရှိခြင်း၊ လူ နတ်ချစ်ခင်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းခြင်း စသည်များကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု သိရသည်။

ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုးပါး စီချယ်ပြုလုပ်ထားသော နဝရတ်လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် အသက် ရှည်ခြင်း၊ မင်္ဂလာရှိခြင်း၊ ကျက်သရေရှိခြင်း၊ စုန်း ပယောဂဘေးရန်ကို ဖျက်စီးနိုင်သည့်အပြင် အနုပီယ ဆေးဖြစ်၍ လူနတ်ချစ်ခင်သည်ဟု ရတနာကျမ်းများ တွင် ဖွင့်ဆိုထားပေသည်။

နဝရတ်ကိုးပါး အစွမ်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ နေ့နံ အလိုက် ကျောက်တွေကို စီပေးထားတာပါ။ သူ့ နက္ခတ်နဲ့ သူစီရင်တာဖြစ်လို့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး မရှိပါဘူး။

 

Myanmar Wedding Guide

 

jjjj

 

Read times Last modified on Tuesday, 26 November 2019 13:27
Rate this item
(0 votes)
Tagged under