သိထားသင့္တဲ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးအိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ား

သိထားသင့္တဲ့ အသင့္ေတာ္ဆံုးအိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံမ်ား google

ဦး သာ စိန္ ပန္း ဒန္း လွ ကို ရွာ

ဦး သာ - တနဂၤေႏြႏွင့္ေသာၾကာ အိမ္ေထာင္ဖက္

စိန္ ပန္း - အဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္

ဒန္း လွ - စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္

ကို ရွာ - တနလၤာႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္

 

အိမ္ေထာင္ရန္ဖက္

ဓမၼာ၊ ေသာက ၊ အင္းဝ၊ ရာဇာ

ဓမၼာ - စေနနဲ႕ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

ေသာက - ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

အင္းဝ - တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

ရာဇာ - ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

 

မိတ္ဖက္

ေအာင္ ပ ကုလား ေဆြသား ေနာင္ရင္း

ေအာင္ ပ - တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး မိတ္ဖက္သင့္သည္

ကု လား - တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး မိတ္ဖက္သင့္သည္

ေဆြ သား - အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ မိတ္ျဂိဳလ္သင့္သည္

ေနာင္ ရင္း - စေနႏွင့္ ရာဟု မိတ္ျဂိဳလ္သင့္သည္

 

ကမၻာ့ရန္

ဦးညိဳ ေခမာ သုတ ေဝရီ

ဦးညိဳ - တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ ကမၻာ့ရန္

ေခမာ - တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတး ကမၻာ့ရန္

သုတ - ေသာၾကာႏွင့္ စေန ကမၻာ့ရန္

ေဝရီ - ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု ကမၻာ့ရန္

 

ခုႏွစ္နံႏွင့္ အုပ္စိုးသည့္ သတၱဳရတနာမ်ား

တနဂၤေႏြ – ေၾကးနီ

တနလၤာ – ပတၱျမား

အဂၤါ – ေရႊ

ဗုဒၶဟူုး – ေက်ာက္သံပတၱျမား

ၾကာသပေတး -ေငြ

ေသာၾကာ-ပုလဲ

စေန-သံ

 

ရက္ရာဇာ ေရြးနည္း

တန္ခူး သာလွ – တန္းခူးလမွာ ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူး

ထြန္းပ ကဆုန္ – ကဆုန္လမွာ စေန – ၾကာသပေတး

နယုန္ညြန္႕စ – နယုန္လမွာ အဂၤါ

ေအာင္လွဝါဆို – ဝါဆိုလတြင္ တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူး

သာလိုဝါေခါင္ – ဝါေခါင္လတြင္ ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ

ျမေတာင္ ေတာ္သလင္း -ေတာ္သလင္းလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန

သီတင္းကြ်တ္ ဆီ – သီတင္းကြ်တ္လတြင္ အဂၤါ

ေသာရီ တန္ေဆာင္မုန္း – တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေသာၾကာ -ရာဟု ခ်မ္းတုန္ နတ္ေတာ္ – နတ္ေတာ္လတြင္ တနလၤာ – စေန

မိေနာ္ျပာသို ျပာသိုလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန

မိညိဳတပို႕တြဲ တပို႕တြဲလတြင္ -အဂၤါ – ၾကာသပေတး

ထဲဝင္တေပါင္း တေပါင္းလတြင္ စေန – ဗုဒၶဟူး

ေဆာင္တိုင္းေအာင္မည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာျဖစ္ေပသည္။

 

ျပႆဒါးရက္ေရြးနည္း

တန္ခူးဝါေခါင္ ၊ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ ေမလ်ာ ေျမြနဲ႕ၾကြက္ (စေန ၊ ၾကာသပေတး)

ကဆုန္ ေတာ္သလင္း ျပာသိုတြင္း စြယ္ရင္းျဖဴစင္ ပူးႏွင့္ဆင္ (ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး)

နယုန္ ဝါကြ်တ္ ႏွင္းစြတ္စိုရႊဲ တပို႔တြဲ၊ ပ်ံဝဲေတာင္ဟုန္ က်ား ဂဠဳန္ (တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြ)

ဝါဆို တန္ေဆာင္မုန္း ပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္း လတေပါင္း မေကာင္းတဲ့ေန႔ ဟိုင္းျခေသၤ့ (ဟိုင္း= ရာဟု ၊ ျခေသၤ့ = အဂၤါ) မေကာင္းေန႕မ်ား ျပႆဒါး မုခ်ေရွာင္ကာသြား

 

ျဂိဳလ္ေန ျဂိဳလ္သက္မ်ား

တနဂၤေႏြ ျဂိဳလ္သက္ – ၆ႏွစ္

တနလၤာ ျဂိဳလ္သက္ – ၁၅ ႏွစ္

အဂၤါ ျဂိဳလ္သက္ – ၈ ႏွစ္

ဗုဒၶဟူး ျဂိဳလ္သက္ – ၁၇ ႏွစ္

ၾကာသပေတး ျဂိဳလ္သက္ – ၁၉ႏွစ္

ေသာၾကာ ျဂိဳလ္သက္ – ၂၁ ႏွစ္

စေန ျဂိဳလ္သက္- ၁၀ ႏွစ္

ရာဟုျဂိဳလ္ – ၁၂ ႏွစ္

 

အဲဒီ့ျဂိဳလ္ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၀၈ ရတယ္။ ၁၀၈ နဝင္းလို႕ေခၚၾကေလသည္။

 

Credit : Original Writer

Myanmar Wedding Guide

Read 451 times Last modified on Friday, 22 February 2019 13:53
Rate this item
(1 Vote)