မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားအတြက္ ေတးဂီတ၀ိုင္းမ်ား

မဂၤလာပြဲအခမ္းအနားအတြက္ ေတးဂီတ၀ိုင္းမ်ား google.com

THE ACES

တိုက္ (7 + 1A), အခန္း (၃၀၄)၊ ပါရမီကြန္ဒို၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

၀၉-၅၀၃၆၈၀၈၊ ၀၉-၅၀၃၆၈၀၉၊ ၀၉-၃၀၇၁၀၂၂၀၊ ၀၁-၅၂၂၂၂၄

 

ARTIST

တိုက္ (၁၆)၊ အခန္း (၁၆)၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္။

၀၁-၃၈၃၃၅၆

 

BEST FRIENDS

အမွတ္ (၆၂)၊ အခန္း (၄)၊ ဖိုးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

၀၉-၄၀၁၅၄၅၃၈၀၊ ၀၉-၂၅၀၂၆၉၀၅၂

 

BLUE SKY

အမွတ္ (၈၇)၊ (၅၁) လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္။

၀၁-၂၉၈၇၈၂

 

FIRST MUSIC AGENCY

အမွတ္ (၄၅၉/စီ)၊ အခန္း (၄)၊ ပထမထပ္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

၀၁-၅၄၂၉၀၄

Read times Last modified on Wednesday, 19 September 2018 15:06
Rate this item
(1 Vote)