မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပသို့ ကျောက်စိမ်းတင်ပို့ရောင်းချမှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပသို့ ကျောက်စိမ်းတင်ပို့ရောင်းချမှုအခြေအနေ Google

၂၀၁၅ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၂၀ (စက်တင်ဘာ) ထိ ပြည်ပသို့ ကျောက်စိမ်းတင်ပို့မှုအခြေအနေအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။

 

၂၀၁၅ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၁၆ (စက်တင်ဘာ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀.၃၉ သန်းရှိခဲ့ပါသည်။

 

၂၀၁၆ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၁၇ (စက်တင်ဘာ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၇.၀၆ သန်းရှိခဲ့ပါသည်။

 

၂၀၁၇ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၁၈ (စက်တင်ဘာ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၇၁.၇၈ သန်းရှိခဲ့ပါသည်။

 

၂၀၁၈ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၁၉ (စက်တင်ဘာ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၆.၈၇ သန်းရှိခဲ့ပါသည်။

 

၂၀၁၉ (အောက်တိုဘာ) မှ ၂၀၂၀ (စက်တင်ဘာ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သော ကျောက်စိမ်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၀.၀၄ သန်းရှိခဲ့ပါသည် ဟု အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန (ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ သတင်းအချက်အလက်ယူနစ်မှ စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။

 

 

Source: အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

Read times
Rate this item
(0 votes)