ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းေဒသရွိ ေမွာ္မ်ား

ဖားကန္႕ေက်ာက္စိမ္းေဒသရွိ ေမွာ္မ်ား google

ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမရွိ ေက်ာက္စိမ္းသိုက္မ်ားကို ႏွစ္မ်ိဳးနွစ္စားခြဲျခားထားပါသည္။

 

(က) ပင္ရင္း-အငုတ္ေမွာ္

 

(ခ) ေရေဆာင္သုိက္-အလုံးေမွာ္

 

(က) ပင္ရင္း- အငုတ္ေမွာ္

 

(၁) ခုိင္ၾကင္ေမွာ္

 

ထုိေက်ာက္တြင္းကိုစတင္တူးေဖာ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားဦးခုိင္ၾကင္အမည္ကုိဆြဲၿပီးေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထုိေမွာ္သည္ ေတာေမွာ္ရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တစ္မုိင္ခြဲခန္႕အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

 

ေတာ္ေမွာ္ေဒသရွိအငုတ္ေမွာ္မ်ားတြင္ခုိင္ၾကင္ေမွာ္အငုတ္ေၾကာသည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ

 

 ေက်ာက္စိ္မ္းထြက္သည့္ သိုက္ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။

 

(၂) ကုန္သည္တြင္း

 

ထုိေက်ာက္တြင္းသည္ ခုိင္စူးရြာ၏အေရွ႕ေျမာက္တစ္မုိင္ခန္႕အကြာတြင္ရွိသည္။ ေတာင္ေမွာ္ရြာမွေတာင္ဘက္ကိုက္ (၂၀၀) ခန္႕ကြာေဝးသည္။

 

(၃) ခ်ာတာတြင္း

 

ထုိေက်ာက္စိမ္းတြင္သည္ ကုန္သည္တြင္း၏ေတာင္ဘက္ ကိုက္ (၁၀၀) ခန္႕အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

 

(၄) ရီခူးေမွာ္

 

ထုိေက်ာက္တြင္းသည္ ေတာေမွာ္၏အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၆) မုိင္ခန္႕အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

 

(၅) ျမင္းေမွာ္

 

ထုိေက်ာက္တြင္းသည္ ေတာေမွာ္ရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၅) မိုင္ခန္႕အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

 

ရီခူးေမွာ္ေက်ာက္စိမ္းေၾကာနွင့္တစ္ဆက္တည္းဟု ယူဆရသသည္။

 

(၆) ေလာရိုးတြင္း

 

ခုိင္ၾကင္ေမွာ္တြင္း၏ ေတာင္ဘက္ကုိက္ (၁၀၀) ခန္႕အကြာတြင္ရွိသည္။

 

(၇) ဆန္ခါေမွာ္

 

ေတာေမွာ္မွအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၃) မုိင္ခန္႕အကြာဆန္ခါေခ်ာင္းအတြင္းတြင္ရွိိသည္။

 

(ခ) ေရေဆာင္သိုက္ - အလုံးေမွာ္

 

ကံစီးမွေဟာင္ပါးအၾကား ဥရုေခ်ာင္းရုိးတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ေဝွခါေဒသရွိေရေဆာင္သုိက္မ်ား၏ လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 

(၁) ကံစီး-လုံးခင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

(၂) ဖားကန္႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

(၃) ဥရုေခ်ာင္းရုိးတစ္ေလွ်ာက္ရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

(၄) ေဝွခါေဒသရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (၁) ဆန္ခါလုပ္ကြက္

 

          (၂) ဝါက်ဲေမွာ္

 

          (၃) မားဆားေမွာ္

 

          (၄) ကေတေမွာ္

 

          (၅) ေမာ္စီဆာ

 

(၂) ဖားကန္႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (၁) ေမွာ္မဝမ္

 

          (၂) ေမွာ္ေမာင္း

 

          (၃) ဗလခ

 

          (၄) ရွေရာင္ခ

 

(၃) ဥရုေခ်ာင္းရုိးတစ္ေလွ်ာက္ရွိလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (က) ၾကက္တစ္ေကာင္ကုန္းလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ခ) ဖားကန္႕ၾကီးလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ဂ) အမၼလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ဃ) ေမွာ္ေဟာင္းလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (င) ဆန္းၾကြယ္လုပ္ကြက္မ်ား

 

          (စ) ေျခာက္ဦးေမ်ာကြက္မ်ား

 

          (ဆ) ဖားျပင္လုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ဇ) မမုံလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ဈ) တာမခံလုပ္ကြက္မ်ား

 

          (ည) ေဝွခါလုပ္ကြက္မ်ား

 

Source: ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း

 

GOLD & JEWELLERY BUYING GUIDE

Read times
Rate this item
(0 votes)