ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား google.com

မဂၤလာေမာင္ႏွံမ်ား မဂၤလာပြဲဆင္ႏႊဲၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တူႏွစ္ကိုယ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးအျဖစ္ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးထြက္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။

ေအာက္တြင္ မဂၤလာေမာင္ႏွံ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

() ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးမထြက္ခင္အရင္ဦးဆုံးႀကိဳတင္ေလ့လာထားရန္

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားနာမည္ႀကီးတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း ခရီးသြားလမ္းညႊန္စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အရင္ဦးဆံုး ႀကိဳတင္၍ ဝင္ေရာက္ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။

 

() ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ေနရာေရြးခ်ယ္ထားရန္

မဂၤလာေဆာင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ဘယ္ေနရာကိုသြားမယ္ဆုိတာ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ထားသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - ကမ္းေျခ၊ စြန္႔စားရမယ့္ခရီး၊ သမိုင္းဝင္အေမြအႏွစ္ေတြ႕ရွိရာေဒသ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအပန္းေျဖခရီးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 

() အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာသြားမွာလဲစဥ္းစားထားရန္

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးကို ဘယ္ႏွစ္ရက္သြားမွာလဲ၊ ေငြပမာဏဘယ္ေလာက္သုံးမလဲဆိုတာကိုလည္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဥေရာပခရီးစဥ္ဆုိပါက (၁ဝ)ရက္မွ (၁၅)ရက္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုင္းကအေရးႀကီးပါတယ္။

 

() သြားမည့္ကုန္က်စရိတ္ကိုႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားရန္

ခရီးစဥ္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးကေငြပမာဏျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ကုန္က်စရိတ္ေတြကေတာ့ ကားလက္မွတ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဟိုတယ္တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္တို႔ကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားသင့္ပါတယ္။

 

() ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ ႀကိဳတင္စရံေငြကိုလည္းေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ဆိုပါက လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကိုလည္းႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုပါတယ္။

 

() လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားႀကိဳတင္၍စုေဆာင္းထားရန္

ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို အရင္ဆံုးခ်ေရးထားသင့္ပါတယ္။ အဝတ္အစား၊ ေရေမႊးႏွင့္ ေနေလာင္ခံခရင္မ္ အစရွိတဲ့ပစၥည္းစာရင္းကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

 

Myanmar Wedding Guide

Read times Last modified on Friday, 01 March 2019 15:01
Rate this item
(1 Vote)